Kreyòl

misyon Kledèv

se pou asosye e fè pwogrè


ak moun en Ayiti envizaje,


grandi e reyalize


yon pi briyan,


pi bèl lavni.

English


Kledèv’s mission

is to partner with & empower

people in Haiti to envision,

nurture and realize a brighter,

more prosperous future.